Yandex.Metrika counter

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYLARINI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile HSC Arıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HSC Arıtım) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizde çalışmak isteyen adayların internet sitemizde bulunan iş başvuru formunu doldurmaları durumunda aşağıda yer alan kişisel verileri işlenmektedir.  

Kimlik: Ad soyadı, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni durumu, referansların kimlik bilgileri.

İletişim: Adres, ev ve cep telefonu, e-posta adresi, referansların iletişim bilgileri.

Özlük: Başvuru tarihi, daha önceki işyerleri giriş çıkış bilgileri ve işten ayrılma sebepleri, askerlik bilgileri, çalışmak istediği bölüm bilgileri.

Mesleki Deneyim: Eğitim durumu, iş deneyimleri, yabancı dil, referansların meslek bilgisi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, iş başvurusunda bulunan adaylara ilişkin kişisel verileri, çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, ücret politikasının yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

İnternet sitemizde yer alan iş başvuru formunu doldurmanız durumunda kişisel verileriniz otomatik sistemlerle kaydedilmekte ve işlenmektedir. Ayrıca referanslarınızdan ve daha önce çalıştığınızı beyan etmiş olduğunuz işyerlerinden, vermiş olduğunuz bilgileri teyit etmek amacıyla yapılan kontroller sonucunda edinilen kişisel verileriniz de otomatik olmayan sistemlerle kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.   

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde veya Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında, çalışan adaylarının başvurma ve seçilme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hissedarlarımız, internet sitemizin yönetimi, bakımı ve yer sağlama hizmetleri konusunda hizmet tedarik ettiği kişi ve kuruluşlarla ayrıca beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişiler ile paylaşmaktadır.             

Şirketimiz, çalışan adaylarının hiçbir verisini yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adayları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize  başvurarak kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.           Başvurularınızı internet sitemizde bulunan KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Başvuru Türü Şirkete Ait İletişim Bilgileri
Formu Elden Teslim Ederek Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1 Beylikdüzü / İstanbul
Noter Vasıtasıyla Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1 Beylikdüzü / İstanbul
KEP Adresinizle hscaritmas@hs01.kep.tr
Tarafınızca Şirketimize Daha Önce Bildirilen E-posta ile info@hsc.com.tr

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.