Bayi Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HAKKINDA BAYİLİK BAŞVURUSU YAPAN ADAYLARI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile HSC Arıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HSC Arıtım) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

HSC Arıtım ile bayilik ilişkisi kurmak isteyen adayların internet sitemizde bulunan bayi üyelik formunu doldurmaları durumunda aşağıda yer alan kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik: Adı soyadı.

İletişim: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi.

Mesleki Deneyim: Firma bilgisi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

HSC Arıtım, bayilik başvurusu yapan adayların kişisel verilerini mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

İnternet sitemizde bulunan bayi üyelik formunu doldurmanız durumunda edinilen bilgiler Şirketimiz tarafından otomatik yöntemlerle kaydedilmekte ve işlenmektedir.   

Şirketimiz, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.          

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde veya Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

HSC Arıtım, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında, bayilik başvurusu yapan adayların başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, çalışanlarımız ve hissedarlarımızla ayrıca internet sitemizin yönetimi, bakımı ve yer sağlama hizmetleri konusunda hizmet tedarik ettiği kişi ve kuruluşlarla paylaşmaktadır. Şirketimiz bayi adaylarının hiçbir kişisel verisini yurt dışına aktarmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirketimize bayilik başvurusunda bulunan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi, Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.           Başvurularınızı internet sitemizde bulunan KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 

Başvuru Türü Şirkete Ait İletişim Bilgileri
Formu Elden Teslim Ederek Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1 Beylikdüzü / İstanbul
Noter Vasıtasıyla Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1 Beylikdüzü / İstanbul
KEP Adresinizle hscaritmas@hs01.kep.tr
Tarafınızca Şirketimize Daha Önce Bildirilen E-posta ile info@hsc.com.tr

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.