Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

HSC ARITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HSC Arıtım ve Aquatürk markaları altında edinilen kişisel verilerin veri sorumlusu HSC Arıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla HSC Arıtım tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hükümleri kapsamında işlenmektedir. İşbu aydınlatma bildirimi, Kanun’un 10’uncu maddesi hükümleri gereğince yapılmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte, veri işleme faaliyetlerini hukuka, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sürdürmektedir.  

İşlenen Kişisel Bilgileriniz ve İşlenme Amaçları

HSC Arıtım ile yapacağınız görüşmelerde işitsel kayıtlarınıza ilave olarak, vermiş olduğunuz bilgilere göre kimlik bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, kiminle görüşüleceği bilgisi, randevu bilgileri ile talep ve şikayet bilgileri de işlenebilecektir.  

Telefon görüşme kayıtlarında edinilen kişisel veriler; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Çağrı merkezimizi aramanız durumunda işitsel kayıtlarınız otomatik sistemlerle kaydedilmektedir. Kanun’un 5’inci maddesi hükümleri gereği işlenen kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Bilgilerinizin Yurt İçindeki veya Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

HSC Arıtım bünyesinde telefon görüşmelerinden edinilen kişisel verilerinize, sadece kendilerine yetki verilen sınırlı sayıda çalışanımız tarafından ve gerektiği ölçüde ulaşım sağlanabilmektedir. Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında paylaşabilmektedir. Öncelikle telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi konularında hizmet tedarik eden firma ile mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimizin hukuki sorumluluğunu yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda; hukuk işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile de bilgi paylaşılabilecektir. Görüşmelerimiz sırasında edinilen kişisel veriler yurt dışında bulunan hiçbir gerçek ve tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Çağrı merkezimizi aramak suretiyle kişisel verisi edinilen kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.          

Başvurularınızı HSC Arıtım KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz.

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

 

HSC Arıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres:

Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1
Beylikdüzü / İstanbul

Telefon:

444 7 472

E-Posta:

info@hsc.com.tr

Kep Adresi:

hscaritmas@hs01.kep.tr

Web:

www.hsc.com.tr